Vanuit het rijk, gemeente en fondsen zijn structurele en incidentele gelden beschikbaar voor het onderwijs om cultuureducatie te bekostigen. Heb je vragen of advies nodig?
Neem contact op met Proloog via de contactpagina.

 

Financiering cultuureducatie uit de lumpsum - Primair Onderwijs

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de gelden voor cultuureducatie volledig opgenomen in de lumpsum. Eerder waren deze gelden onderdeel van de prestatiebox .
Onderdeel van de lumpsum zijn de Velo (vereenvoudigde Londo-gelden) gelden, bestemd voor culturele vorming.
In schooljaar 2020-2021 was er € 108,27 per school en € 4,51 per leerling beschikbaar voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.
Het Velo budget voor schooljaar 2021-2022 is nog niet bekend.

Aanvullend komt er dit schooljaar € 16,86 - dit is inclusief €3 per leerling voor museumbezoek-  bij door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. OCW wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

7 euro regeling Gemeente Hilversum - Primair Onderwijs

Gemeente Hilversum stelt voor de basisscholen in Hilversum een bijdrage van maximaal € 7,00 per leerling beschikbaar ten behoeve van cultuureducatie. Deze bijdrage is beschikbaar voor cultuuraanbod uit Hilversum.

Tegenover de € 7,00 per leerling vanuit de gemeente komt € 7,00 eigen inleg vanuit de school te staan.
Deze inleg kan komen vanuit de lumpsum. 
De regeling wordt achteraf aangevraagd. Als de activiteit heeft plaatsgevonden en de school de factuur van de aanbieder in het bezit heeft, vult de school een declaratieformulier in.
Meer informatie, voorwaarden voor deelname en declaratieformulier: 
Educatie (bibliotheekhilversum.nl)

Ouderbijdrage

De Medezeggenschapsraad (MR) beslist of er een financiële bijdrage aan cultuureducatie besteed kan worden. Je kunt daarbij denken aan de kosten van een project, excursies, materialen of leerlingenvervoer. Een voordeel is dat het kan bijdragen aan het draagvlak voor cultuuronderwijs. Ouders zijn op deze manier betrokken bij de culturele activiteiten die de school uitvoert.


Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie - Primair Onderwijs 

Op dit moment zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar voor het primair onderwijs:

  • Subsidieregeling erfgoededucatie (2018-2021)
  • Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024)
  • Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (2017-2021)

CJP-Cultuurkaart - Voortgezet Onderwijs 

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP-Cultuurkaart activiteiten betalen bij aangesloten cultuuraanbieders. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen korting en kunnen docenten voordelig gebruik maken van het culturele aanbod. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5 per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Scholen kunnen dit bedrag aanvullen met € 10 per leerling waardoor er minimaal € 15 per jaar beschikbaar is voor klassikaal cultuuronderwijs.

Cultuureducatie VMBO, VSO en Praktijkonderwijs (2021-2024) - Voortgezet Onderwijs 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met deze regeling het cultuureducatieve aanbod voor het VMBO, VSO en PRO vergroten, verdiepen en verduurzamen.

Cultuureducatie in het MBO (2021-2024) 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt deze subsidie voor lokale samenwerking op het gebied van cultuureducatie tussen culturele instellingen, MBO instellingen en MBO studenten.